Principy v oblasti managementu jakosti

Veškerá činnost musí být řízena snahou dodávat poskytované služby, které budou vždy výrazně naplňovat požadované a očekávané potřeby našich zákazníků včetně zainteresovaných stran (dodavatelů, zaměstnanců). Získávat jejich trvalou důvěru pro dosažení jejich spokojenosti a k získání konkurenčních výhod. Identifikovat a plnit požadavky zákazníků, zákonné požadavky, předpisy týkající se poskytovaných služeb, procesů a činností systému managementu kvality. Uplatňovat princip neustálého zlepšování efektivnosti všech procesů systému managementu kvality. Předcházet vzniku vad uplatněním principu prevence před odstraňováním vad a ukládáním nápravných opatření. Pro naplnění požadavků zákazníků a funkčnosti systému managementu kvality zajistit potřebnou způsobilost zaměstnanců soustavně ji hodnotit a následně rozvíjet efektivní formou výcviku. Jsme si vědomi důležitosti svých dodavatelů, proto jsme se rozhodli rozvíjet spolupráci s těmi dodavateli, ke kterým máme dostatečnou důvěru a partnerský vztah, a kteří z tohoto důvodu jsou na seznamu našich smluvních dodavatelů.

Závazek vrcholového managementu

Vrcholové vedení se zavazuje se k plnění požadavků systému managementu kvality a je si vědomo nutnosti podpory pro zajištění činností procesů systému managementu kvality, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků – efektivity a neustálého zlepšování. Klade důraz na zvyšování způsobilosti, kompetentnosti, motivace a informovanosti zaměstnanců. Dbá na včasnou identifikaci a optimální zajišťování potřebných zdrojů (pracovníci, infrastruktura, zařízení, finanční prostředky a informace). Pravidelně ověřuje funkčnost systému managementu kvality, jeho stav a výsledky zlepšování při přezkoumání managementem. Politika kvality je pravidelně přezkoumávána a aktualizována s ohledem na její trvalou vhodnost při příležitosti přezkoumávání systému managementu kvality vedením.

Politika kvality

Společnost OK Signistav s.r.o. se specializuje na stavební činnost v rámci pozemního stavitelství, dodávky technologií, vybavovacích a zařizovacích předmětů. Při realizaci zakázek jsou zajištěny práce
spojené s výstavbou nových chodníků a vozovek, rekonstrukcemi a opravami dlážděných a asfaltových komunikací a realizací staveb souvisejících s dopravní infrastrukturou převážně
v jihočeském regionu.

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Cílem všech našich činností je 100% splnění všech předem stanovených požadavků zákazníka.
 • Snažíme se předvídat všechny potřeby zákazníka i do budoucnosti s ohledem na jeho životní situaci.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.
 • Naši zaměstnanci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností.
 • Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti společnosti.

VZTAH K DODAVATELŮM

 • Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací ve stanovených termínech.
 • Vyžadujeme jen spolehlivé a kvalitní dodavatele. Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

VZTAH K TRHU

 • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.
 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Společnost se zavazuje neustále zefektivňovat zavedený systém řízení kvality včetně vyhledávání a předcházení vzniku rizik v dané oblasti.
 • Změny ve společnosti a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce firmy. Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.

Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat všechny potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování.

V Boršově nad Vltavou dne 5.6.2017

Petr Švejda, jednatel